Skip to content Skip to footer

Roverët (nga 18 deri në 29 vjet)

roveri

Këtë kategori e përbëjnë të rinjtë të cilët e kanë mbaruar shkollën e mesme. Ata aktivisht përfshihen në organizimin e aktiviteteve dhe në përgatitjen e programit për kategoritë më të reja të vrojtuesve. Pasi do të mbushin 29 vjet, Roverët kalojnë në kategorinë e Veteranëve (mbi 29 vjet).