Skip to content Skip to footer

Развигорци

Ја запознаваат природата, ја сакаат и се грижат за неа. Учат како да се снајдат во природа и да станат свесни за нејзините вредности и опасности. Ги познаваат своите права и обврски и развиваат осет за правда и еднаквост. Го запознаваат, почитуваат и соработуваат со светот во кој живеат. Слободно ги истражуваат своите мисли и чувства. Се грижат за своето здравје и здрав дух. Се снаоѓаат во времето и просторот, креативно истражуваат, ги користат основните технички уреди и средства за комуникација. Ја ценат својата и културата на другите, го прифаќаат кодексот на фино однесување и етиката. Се запознаваат со работата и принципите на организацијата, учествувајќи во изградба на својата патрола, учејќи да го почитуваат, ценат и сакаат извидништвото, знаејќи ги своите права и должности во организацијата.