Skip to content Skip to footer

Истражувачи

Кампуваат во природа и рационално ги користат природните богатства. Способни се самостојно да преживеат во природа и да се снајдат во просторот. Ја почитуваат природната средина, одговорни се со неа и тој пристап го пренесуваат на другите. Ги почитуваат и разбираат останатите и развиваат универзални човечки вредности. Се борат за мир и човекови права, со што создаваат свет без предрасуди, стереотипи и сите облици на дискриминација. Придонесуваат кон зачувување на традицијата и културата. Oдговорни и инвентивни личности, со изграден идентитет, способни активно да учествуваат во
друштвениот живот и да живеат во склоп со духовната и друштвената стварност во заедницата. Ја познаваат организациската структура и учествуваат во зачувување на нејзините вредности, култура и традиција; учествуваат во спроведување на програмата, системско донесување одлуки и унапредување на работата; како и размена на искуства со други организации внатре во извидничката фамилија, но и надвор од неа, чувајќи и застапувајќи ги вредностите на извидништвото.