Извидничка програма

Сојуз на извидници на Македонија

Модел на континуирана обнова на младинската програма
Нацрт верзија, работена во 2012 година

Национален пристап кон младинската програма?

Вовед

Младинската програма е јадрото во извидништвото.
Токму на локално ниво се случуваат најголемиот број и најважните извиднички активности; таму секој млад човек е опкружен со околина од која се едуцира (активности, игри, процедури, традиции, структура, атмосфера …) кои го поттикнуваат неговиот/нејзиниот целосен развој.
Најголемото мнозинство од водачи ја имаат клучната улога во обезбедувањето на потребните услови за да се постави оваа околина за едукација на младите. Но многу чество водачите се повикани да служат на движењето на национално ниво иако нивна главна задача е да ги подржуваат и изведуваат активностите на локално ниво.
Да работиш на национално ниво вклучува изведување на повеке задачи од различен карактер, на специфичен начин на поглед, гледајки ги работите од поинаков агол од тој на локалното ниво.
Младинската програма вообичаено се координира на национално ниво од Комесарот за програма кој е задолжен да обезбеди постојана релевантност на програмата и нејзино правилно и целосно спроведување на локално ниво, односно во патролите во одредите.

Младинска Програма

“Основната програма е збир на тоа ШТО младите луѓе го работат во извидништвото (активностите), КАКО го изведуваат тоа (Извидничкиот метод), и причината ЗОШТО го прават тоа (ЦЕЛТА).

Оваа дефениција превземена од полисата на WOSM, покажува јасно дека Младинска програма е многу повеќе од само активности или прогресивен систем.
Кога веќе веруваме дека активностите кои ние ги изведуваме го поттикнуваат развојот на младите во повеке сегменти од нивниот живот, Сојуз на извидници на Македонија, и секоја локална организација би требала да има кристално разбирање и свест за тоа што сакаме и што треба да се постигне во развојот кај младата личност (во контекст на едукативни цели) и тогаш да се осигураме дека прикладни, релевантни и поврзани активности се организираат да се постигнат овие цели.

Исто така мораме да запомниме дека како неформално едукативно движење ние имаме лично наш активен метод на (само) едукација, односно „Извидничкиот метод’’.
Користејки го извидничкиот метод и сите негови компоненти не доведува на пола пат до постигнувањето на едукативното влиание кон кое целиме.

Модел на континуирана обнова на младинската програма – Страна 1 од 8

Задачите во Младинската Програма

Ако највидливиот дел од Младинската програма се случува на локално ниво, преку активности кои ги спроведуваат млади луге, други важни задачи мора да се зедат во предвид бидејки тие можат да постават солидни темели за да имаме релевантн едукативен “продукт”, кој може да изврши значителено влиание врз развојот на младата личност.

Во тој случај можеме да ги идентификуваме следниве главни задачи кога се работи на Младинската програма.

Фундаменталните- овие се оние кои се поставени од WOSM и ја исполнуваат нашата цел, мисија, принципи и методи. Тие не прават нас да бидеме Едно Движење без разлика од која земја или регион потенуваме. Основите/ Фундаментите кои се поставени во Светскиот Статут се поставени на Светското Ниво.

Развој на Програмата – секоја Национална асоцијација ја дизајнира и ревидира својата национална Младинска програма притоа земајки ги во предвид Основите, реалноста (која се менува) на земјата во која живејат и поребите како и желбите/ аспирациите на млдите луге.
Овој процес е вообичаено воден на Национално Ниво но можат да се вклучат и локални органоци во зависност од потребата и различните фази од подготовка на програмата.

Ширење/ Десиминација на програмата– да дизајнираш одлична програма на национално ниво не е доволно. Голем труд треба да биде посветен да се представи и презентира програма низ асоцијацијата, тренерите, а најважно водачите. Дополнително треба да се изработат материали, публикации и.т.н. Овој процес често е комплициран, трае долго и не секогаш водачите кои се најважниот линк за спроведување на програмата ја разбираат програмата а со тоа и правилно имплементираат.

Имплементација на програмата – имплементацијата се случува кога нашатата едукативна “понуда” започнуваме да ја спроведуваме во пракса во работата со младитеи тоа се случува на Локално Ниво. Тоа е крајната единствена цел на целиот труд кој посветен во предходните чекори и е од исклучителна важност да се постави систем за следење со што би се воочило кога и каде треба да се направат прилагодувања и измени.

Сојуз на извидници на Македонија – страна 2 од 8

Основни елементи
Мисија, Принципи и Метод

Потреби и желби на младите
Момчиња и девојчиња од споцифична генерација и култура

Развој на програма
8 steps of RAP

Ширење на програмата
Публикации, обуки, поддршка

Потреби и желби на младите
Момчиња и девојчиња во локалните одреди

Имплементирање на програмата

Млади луге

Активности Цели

Водачи на патроли

Светско ниво

Национално ниво

Национално/Регионално ниво

Локално ниво

Мисијата на Извидништвото е да придонесе на едукацијата на младите луге, преку систем на вредности базиран врз извидничкиот завет и закони да помогне во градењето на подобар свет каде младите се самоиспонети како индивидуи кои играат конструктивна улога во опшеството.

Ова е постигнато со:
• инволвирање на младите во текот на годините кога се гради личноста на младите во процесот на неформална едукација.

• користејки специфичен метод
кој прави секоја индивидиа да
е одговорна за својот развој како
самопосветена, подрчувачка и
посветена личност.

• помагајки на младите да воспостават систем на вредности базиран врз духовните, социалните и личните принципи преку почитување на заветот и законите.

Оперативен приод

Сојуз на извидници на Македонија – страна 3 од 8

Различни структурни модели можат да бидат поставени за спроведување на младинска програма во зависност од финансиската состојба на асоцијацијата, бројот на членството, капацитетот на бирото, канцеларијата и.т.н.

Најчесто користени се Хиерархискиот модел (Х) или моделот на советници (Y).
Секоја асоцијација адаптира некој од овие модели или креира сопствен прилагоден за своите потреби како што е моделот на континуирано обновување на програмата.

Структурен Модел – секоја Национална асоцијација дизајнира или прифаќа постоеќки модел преку кој ке се креира, ќе се шири, ќе се имплементита и ќе се евалуира младинската програма. Моделот на СИМ „За Млади“ е специфичен модел кој обезбедува целосна вклученост на водачите во креирањето на програмата а со тоа следствено и успешно ширење и имплементирање на истата. Овој модел создава голема концентрација на важни мислења и идеи да се соберат на едно место и преку подршка од комесариатот и тренерите во асоцијацијата секоја година да се изработува програма која ќе биде релевантна на потребите на младите а воедно ќе биде атрактивна за нив и ќе ги вмрежува главните имплементатори на програмата создавајки простор за организирање повеќе заеднички активности.

Сојуз на извидници на Македонија – страна 4 од 8

Креирање на содржината на програмата
– за да дизајнираш одлична програма на национално ниво потребна е вклученост на сите заесгнати фактори, пред се тренерите, водачите, началниците на одредите, стручни лица надвор од организацијата и.т.н.
Моделот „За Млади“ дозволува токму оние кои ја имплементираат програмата да ја креираат заеднички со трепроцеснерите на асоцијацијата и бирото на СИМ, преку организирање на Форум за младинска Програма на кој форум водачите ќе ја креираат содржината на програмата по модели кои ке се фасцилитирани од тренерите, началниците на одредите и комесариатот за програма. На овој начин водачите на едно место ќе ги разменуваат мислењата и искуствата инспирирајки се мегусебно и зголемувајки го квалитетот и атрактивноста на програмата во текот на годината. Началниците на одредите и тренерите притоа ја имаат улогата на Советници и ги моделираат и помагаат на водачите во изработката на програмата. Комесариатот за програма ја има улогата да обезбеди квалитетен процес, давајки совети и внимавјаки на релевантноста на активностите и употребата на фундаменталните елементи на извидништвото но оставајки простор за афинитетите на водачите и нивната иновативност. На овој начин целокупниот процес се поедноставува а асоцијацијата ќе има увид во програмата на локално ниво и нејзината успешност. Додатно производството на материали и публикации ќе биде поеднаставно. Важно е да се каже дека секој водач ке има можност да креира уникатна програма за својата патрола по препораките од тренерите, началниците и комесариатот. Форумот се организира еднаш г одишно со што се обезбедува Континуирано реновирање на процесот и дава можност актуелните случувања и потреби да се вклучуваат во програмата. На овој начин програмата постојано ќе биде релевантна на желбите на младите (бидејки од вадачите напрецизно може да ги добиеме желбите на младите).

Ден Прв Ден Втор ден Трет ден Четврти ден
Date/time
8.30-9.45 Потребите на младите и нивните аспирации, споделување на актуелности и искуства
Работа во групи Финализирање на младинскта програма и групирање – ревидирање- поставување рамковен документ.

10.00-12.00 Пристигнување Игра/Бура на идеи Презентација Заеднички и национални активности, материали за публикување.

14.00-16.00 Воведување во младинската програма Шаблон и систематизирање на програмата (тематика) Работа во групи Заминување
17.00-19.00 Објаснување на методот на работа Цели, Методи, Принципи Презентација

Сојуз на извидници на Македонија – страна 5 од 8

Нацрт верзија со прокажани менливи и менливи содржини од младинската програма „За Млади“