Skip to content Skip to footer

Новата, 8-ма димензија на Извидничкиот Метод – Вклучување во заедницата.

Вклучувањето во заедницата значи активно истражување и посветеност кон заедниците и поширокиот свет, поттикнувајќи поголема благодарност и разбирање меѓу луѓето.

Терминот “заедница” се однесува на социјална единица чии членови имаат нешто заедничко. Извидничка заедница ги опфаќа оние во извидништвото (на пр. одред, регион, држава) или надвор од извидништвото (на пр. семејство, училиште и нација) и по природа може да биде локална и интернационална.

Акцентот на вклученоста на заедницата ги нагласува:
• Споделените вредности и принципи на извидништвото. Извидничкиот метод, главно во контекст на локалната заедница, станува важен инструмент за зголемување на нечија свест за глобалните предизвици и иницијативи, за приклучување кон глобалната акција и за развивање на глобални заеднички вредности.
• Влијанието на заедниците и општествата во кои извидници доаѓаат од нивниот процес на личен развој. Активностите и циклусот на дејствување и размислување им овозможуваат на младите луѓе да развијат подлабоко разбирање за себе, додека пак имаат значаен придонес кон општите цели на заедницата во која живеат.

Ангажманот во заедницата подеднакво им овозможува на извидниците да искусат и да работат со луѓе од различна позадина. Затоа, работењето со и во рамките на заедницата им овозможува на извидниците да го зголемат интеркултурното разбирање, да ги ценат меѓугенерациските прашања што се случуваат и да се вклучат повеќе во заедницата во други сфери на нивниот живот.

Вклучувањето на заедницата промовира поголема кохезија и ги води сите членови кон заедничка цел, за една подобра заедница. Тоа ги изложува повеќето луѓе на вредностите и целта на Извидништвото и ги поттикнува да ја поддржат причината за Извидништвото. Креирањето на подобар свет е патување во кое извидниците не смеат да ја заборават својата заедницата зад себе. Тоа треба да биде колективен напор, не треба да се гледа како правење работи за другите, туку преку вклучување, правење работи со другите. Елементот на вклучување во заедницата е да им помогне на извидниците да создадат подобар свет. Фокусот е на активното граѓанство и одговорноста на секој извидник да ја знае улогата што ја има во заедницата.

ввз